โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม และโดยอนุมัติของนายอำเภอด่านซ้าย รายละเอียดตามไฟล์เอกสารนี้

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

เกี่ยวกับหน่วยงาน