นายสาธิต ลือรินทร์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

 

สำนักปลัด

 

 
นายจำนง สุภาษิ

หัวหน้าสำนักปลัด

 
 

 
นายสุรินทร์ สุภาษิ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 
นางสาวกาญจนา พิลาเกิด

นักทรัพยากรบุคคล


นายชยกร พรหมน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายพลากร บินรัมย์
นักพัฒนาชุมชน


นายบุญถม แสไธสง
เจ้าพนักงานธุรการ

 
นายธีรพันธ์ ศิริ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
นางสาวอรพิมพ์ สุภาษิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
นางสาววิชดา พิมพ์เสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 
นายสัมฤทธิ์ สุภาษิ
พนักงานขับรถยนต์

 
นายวรุฒ กันยาประสิทธิ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 
นายมนตรี แก้วริ้ว
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 
นางสาวดวงเดือน ขันทองเฮ้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
นางสาวปวีณา กันยาประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
นายบัวผัน สุธงษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

     

 


กองคลัง


 


 
นางชลลดา ยุทไชโย

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
นักบริหารงานคลัง (ผอ.กองคลัง) ระดับต้น

 

นางชลลดา ยุธไชโย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายส่งศักดิ์ จันดาศรี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นายนันทชัย คำเกษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
นางสาวมะลิวัลย์ วังคีรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวเจนจิรา  คำบุดษิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาววิไลวรรณ คำเกษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 


กองช่าง


 

 
นายธีรพงษ์ สุภาษิ

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 
 
นายคัญโธ ยุธไชโย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายณัฐพงษ์ ศิริ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอุธร กันยาประสิทธิ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 นางสาวมัญชรี สุภาษิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายทองเกียน กันยาประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมบัติ สุธงษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมชัย วังคีรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเอกชัย กันยาประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธนวัฒน์ บุตรพรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายณัฐวัตร สุภาษิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   

 


กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


 

นางจารุวรรณ ลือรินทร์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารานศึกษา ระดับต้น)
 

นางจารุวรรณ ลือรินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางณิชานันท์ เชื้อบุญมีครู
คศ.1
 

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกฤตยา ขันขวา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ครูผู้ดูแลเด็ก

นางจีรภา ทิพประโสฐ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอภิชญา คำแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววันวิสา  สุภาษิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

นางสาวละออ ปัญญาคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอภิชญานันท์ คำเกษ
ผู้ดูแลเด็ก

นางนุมแต๋ว บุญธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นางสาวศิริพร แก้วคม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายดิเรก สอนบุญมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

เกี่ยวกับหน่วยงาน