องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ได้จัดคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้

 

กฎหมาย หรือ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

>>> พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562

>>> พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบันที่ 2)

 >>> คู่มือและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

ติดต่อสายด่วน