ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

# Title Version Description Size Hits Download
โครงสร้างและภารกิจ ศยช. 245.75 KB 147 Download Preview
กรอบภารกิจ 878.45 KB 104 Download Preview
ขั้นตอนปฏิบัติงาน ศยช. 5.31 MB 107 Download Preview
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 122.50 KB 68 Download Preview
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 95.96 KB 40 Download Preview
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนฯ พ.ศ. 2544 116.45 KB 48 Download Preview
คำชี้แจงการใช้คู่มือบันทึกผลการปฏิบัติงานของ คกก.ศูนย์ฯ 602.36 KB 66 Download Preview
คู่มือศูนย์ไกลเกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน 464.72 KB 106 Download Preview
แบบ ศยช.1 75.26 KB 135 Download Preview
แบบคำร้อง ศยช.2 162.02 KB 111 Download Preview
แบบ ศยช.3 70.92 KB 67 Download Preview
แบบ ศยช.4 บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยระงับ 71.98 KB 105 Download Preview
สิทธิผู้ต้องหา 1 2.92 MB 48 Download Preview
สิทธิผู้ต้องหา 2 2.93 MB 40 Download Preview
สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์1 2.23 MB 33 Download Preview
สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์2 2.48 MB 41 Download Preview
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม1 1.93 MB 48 Download Preview
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม2 2.49 MB 41 Download Preview
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม3 1.67 MB 37 Download Preview
การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม4 1.86 MB 43 Download Preview

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

ติดต่อสายด่วน