ศูนย์ดำรงธรรมธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ให้บริการงานดังนี้

๑. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

๒. งานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

๓. งานบริการข้อมูลข่าวสาร

๔.งานรับเรื่อง – ส่งต่อ (Service Line)

๕. งานบริการให้คำปรึกษา

๖. งานบริการเคลื่อนที่เร็ว

๗. การดำเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาล

โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๓-๙๘๙๔ โทรสาร ๐-๔๒๐๓-๙๘๙๔

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

ติดต่อสายด่วน