สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๑. สภาพทั่วไป ๑.๑ ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่มตั้งอยู่ที่ ๙๒ หมู่ ๒ บ้านวังบอน ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผ่านระหว่าง กม.๓ ถนนลาดยางสายบ้านตาดเสี้ยว – ถ้ำพระ ห่างจากที่ทำการอำเภอด่านซ้าย ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาซำ ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทิศเหนือ ติดต่อกับพิกัด คิววี ๓๗๕๐๘๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงห้วยม่วงที่พิกัด คิววี ๓๙๘๑๐๐ แล้วลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามลำห้วยม่วง จนถึงบริเวณพิกัด คิววี ๔๓๘๐๖๘ บริเวณบ้านป่าม่วง ตำบลอิปุ่ม ติดกับบ้านนากวย ตำบลวังยาว ทิศตะวันออก เริ่มที่บ้านป่าม่วง ตำบลอิปุ่ม ที่พิกัด คิววี ๔๓๘๐๖๘ ลงมาทางใต้ประมาณ ๒ กม. ผ่านโคก ภูขน ลงมาตัดกับลำห้วยหนองแห้ว มาบรรจบลำสักน้อยที่พิกัด คิววี ๔๓๒๐๓๓ ระยะทาง ประมาณ ๒ กม. จากนั้นลงมาทางทิศใต้ตามแนวสันเขาจนลงมาตัดห้วยน้ำลึกที่พิกัด คิววี ๔๒๘๐๐๒ ลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับห้วยสวนกล้วยใหญ่ บริเวณพิกัด คิวยู ๔๕๓๙๘๓ ระยะทางประมาณ ๓ กม. ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับลำน้ำห้วยแขบริเวณ พิกัด คิวยู ๔๖๔๙๖๘ ตามลำน้ำห้วยแขไปสิ้นสุดที่พิกัด คิวยู ๔๗๑๙๕๙ ระหว่างบ้านกกสะตี ตำบลวังยาว กับบ้านแก่วตาว ตำบลอิปุ่ม ทิศใต้ จากพิกัด คิวยู ๔๗๑๙๕๙ ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามสันเขาภูเชียงโบที่พิกัด คิวยู ๔๒๑๙๑๓ ระยะทางประมาณ ๖ กม. ขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงพิกัด คิวยู ๓๙๙๙๓๐ ระยะทางประมาณ ๒ กม. จากนั้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงบริเวณโคกซำซางที่พิกัด คิวยู ๓๖๙๘๙๐ ระยะทาง ๓ กม. ลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บริเวณเนินเขาสามสี่หมอน แก้ว พิกัด คิวยู ๓๗๖๘๘๓ ระยะทาง ๒ กม. ลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดห้วยไผ่ใหญ่ ที่พิกัด คิวยู ๓๖๘๘๗๓ จากนั้นขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก่อนถึงลำห้วยอิปุ่ม บ้านด่าน ดู่ ตำบลโป่ง ที่พิกัด คิวยู ๓๓๐๘๗๗ ทิศตะวันตก จากบริเวณพิกัด คิวยู ๓๓๐๘๗๗ บ้านด่านดู่ ตำบลโป่ง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๘ กม. ตามไหล่เขาผาผึ้ง จนถึงบ้านตาดเสี้ยว ตำบลอิปุ่ม บริเวณพิกัด คิวยู ๓๖๕๙๕๒ แล้วขึ้นไปตามสันเขากะรอไปตัดกับถนนสายบ้านทับกี่ที่พิกัด คิววี ๓๕๘๐๐๘ ๔ แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ ๕ กม. ถึงบริเวณ สันเขาโคกหมาหอนจนถึงจุดสิ้นสุดที่ พิกัด คิววี ๓๗๕๐๘๕

๑.๒ เนื้อที่ เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เนื้อที่ โดยประมาณ ๑๒๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗๘,๗๕๐ ไร่ ๑.๓ ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันมีความลาดชัน ประมาณร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ ส่วนที่เหลือเป็น ที่ราบเชิงเขาและแหล่งน้ำ ตั้งอยู่ในเขตเขตป่าสงวนเสื่อมโทรม สภาพดินเป็นดินเหนียวความอุดมสมบูรณ์ของดินมี ต่ำ มีการไหลบ่าของน้ำอย่างรวดเร็วและแรง มีลำห้วยและคลองขนาดเล็ก สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๓๕๐- ๔๕๐ เมตร

ที่มาของชื่อตำบลและหมู่บ้านดังนี้

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

ติดต่อสายด่วน