นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

   1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบการคมนาคม การขนส่ง ถนนสายหลัก ภายใน หมู่บ้าน เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และถนนเพื่อการเกษตร รวมถึงการขอสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย มาช่วยสนับสนุน

   1.2 จัดให้มีระบบสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและทันต่อเวลา โดยการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนดำเนินการ

   1.3 สร้างหรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน

   1.4 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และขยายเขตไฟฟ้า ให้ทั่วถึง เพื่อสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวน กระจายรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามศักยภาพชุมชน ในระดับรากของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

   2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ เพิ่มรายได้ของประชาชน ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น การปลูกข้าว ข้าวโพด มันสับปะหลัง ยางพารา และอื่นๆ รวมทั้งประสานงานสหกรณ์การเกษตร ช่วยรับชื้อและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

   2.2 ส่งเสริมการจ้างแรงงานตามค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดเลย ในการจ้างบริการในเรื่องต่างๆ ของ อบต.อิปุ่ม

 3. นโยบายด้านสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ตำบลอิปุ่ม เป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ และ พัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

   3.1 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ทั่วถึงทั้งตำบล รวมถึงการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ได้รับเบี้ยยังชีพโดยตรงตามหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนมากยิ่งขึ้น

   3.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในตำบล 3.3 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

 4. นโยบายด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณะสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดี ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล ให้มีสุขภาพเข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

    4.1 ส่งเสริมระบบสาธารณะสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง

    4.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลอิปุ่มมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

    4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลอิปุ่ม มีสุขภาพเข็งแรง ให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

    4.4 พัฒนาระบบกำจัดระบบกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะ ขยะแห้ง ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้

    5.1 พัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเตรียมความพร้อมสู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ให้เด็กเล็กทุกหมู่บ้านมีโอกาสได้รับการดูแลเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน โดยสนับสนุนรถรับส่ง แบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการเลี้ยงดู ให้สามารถทำงานได้ตามปกติ

    5.2 ส่งเสริมจารีตประเพณี กิจกรรมวันสำคัญทางการศาสนา ขนบธรรมเนียม และศิลปวัฒนธรรม

 6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมธิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้

   6.1 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ การช่วยเหลือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ

   6.2 ปรับปรุงระบบในการทำงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีทำงาน ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

   6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ให้มีการเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงาน และตรวจสอบติดตามประเมินผลการทำงาน 6.4 ฝึกอบรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มทักษะ และมีความรู้ มีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

ติดต่อสายด่วน