วิสัยทัศน์ (Vision)

                              “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ (Mission)

1. สนับสนุนเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพในตำบล มีความรู้ความเข้าใจ มีการบริหารจัดการผลผลิต พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าสินค้าภาคการเกษตรให้มากขึ้น และมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ตลอดจนดูแลเด็ก สตรี คนชรา คนพิการผู้ด้อยโอกาสตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

3. ส่ง เสริมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อบริการประชาชนเช่น ถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเพื่อการเกษตรสะพาน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สะดวกสวยงามมีเอกลักษณ์ และปลอดภัย

4. ส่งเสริมกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของตำบลให้ยั่งยืนเป็นเอกลักษณ์ และส่งเสริมการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานทัดเทียมโรงเรียนให้ระดับอำเภอ และจังหวัด

5. ส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนตำบลอิปุ่มมีสุขภาพที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

6. ส่งเสริมการบริหารงานจัดการที่ดี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

[email protected]อบต.อิปุ่ม

Facebook

ติดต่อสายด่วน